Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, werkzaamheden en activiteiten met/van Sunrise Dance.

1. Op alle overeenkomsten, werkzaamheden en activiteiten met/van van Sunrise Dance en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

2. Sunrise Dance heeft het recht om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Sunrise Dance heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de lessen, leslocaties en feesten te weigeren, bijvoorbeeld in geval van naar het oordeel van Sunrise Dance ongepast gedrag van de persoon.

3. Door inschrijving per internet/e-mail of door middel van een inschrijfformulier voor een of meerdere van onze cursussen verplicht u zich het volledige cursusbedrag met betrekking tot deze cursussen te voldoen vóór aanvang van de eerste les. In geval van niet verschijnen op de les blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd.

4. Inschrijvingen en daarop betrekking hebbende betalingen zijn persoonsgebonden en hebben slechts betrekking op de cursus en periode waarvoor is ingeschreven. Voor elk lesblok dient men zich opnieuw in te schrijven.

5. Betalingen per bank/giro dienen uiterlijk twee werkdagen vóór aanvang van de eerste lesdag van de cursus waarvoor is ingeschreven overgemaakt te zijn.

6. Betalingen worden niet geretourneerd bij verhindering door bijvoorbeeld vakantie, ziekte, verhuizing of een nieuwe baan. Deze redenen vrijwaren u niet van de verplichting het volledige cursusgeld te betalen.

7. Indien de cursist een les niet kan volgen, kan deze les in overleg worden ingehaald in dezelfde of de daarop volgende lesweek als er in die periode gelijkwaardige lessen (zelfde soort dans en zelfde nivo) door Sunrise Dance worden gegeven op andere tijdstippen en/of locaties. Als de cursist hiervan gebruik wil maken, dient de cursist dat uiterlijk een dag van te voren voor de dag waarvoor de cursist zich afmeldt per telefoon aan Sunrise Dance door te geven. Als er bij het inhalen een zeer ongelijke man/vrouw verhouding ontstaat, kan het inhalen alsnog worden geweigerd.

8. Veranderen van lesdag, lestijdstip of lesnivo kan alleen met voorafgaande toestemming van Sunrise Dance. Verandering van dag, tijdstip en/of nivo zal niet worden geweigerd indien naar het oordeel van Sunrise Dance er op de gewenste dag en het gewenste tijdstip ruimte in de les voor de cursist is en het dansnivo van de cursist naar het oordeel van Sunrise Dance voldoende aansluit bij de betreffende les.

9. Indien de cursist door overlegging van een verklaring van een arts aantoont om medische redenen de cursus niet (langer) te kunnen volgen, kunnen de als gevolg van de genoemde medische omstandigheden gemiste lessen in overleg met Sunrise Dance in een volgend lesblok worden ingehaald. De cursist dient dit zelf tijdig bij Sunrise Dance aan te vragen en te laten vastleggen. Deze aanvraag kan niet geschieden met terugwerkende kracht en is alleen geldig vanaf de datum van de aanvraag. Het recht om de gemiste lessen in een volgend lesblok in te halen vervalt 6 maanden na het ontstaan van de genoemde medische omstandigheden.

10. Sunrise Dance heeft het recht om aangeboden cursussen te annuleren. Redenen kunnen o.a. zijn: te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent of het niet beschikbaar zijn van de leslocatie. Indien een cursus door Sunrise Dance wordt geannuleerd, wordt de cursist hierover geïnformeerd via onze website (www.sunrisedance.nl), per e-mail of per telefoon. Wanneer een cursus door Sunrise Dance voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, wordt het volledige cursusgeld binnen een werkweek geretourneerd per bank/giro. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het cursusgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

11. Sunrise Dance heeft het recht om de locaties van de lessen te wijzigen. Indien een locatie wordt gewijzigd, wordt de cursist hierover geïnformeerd via de website (www.sunrisedance.nl), per e-mail of per telefoon.

12. Sunrise Dance heeft het recht om de tijdstippen van de lessen te wijzigen. Als de wijziging plaatsvindt na inschrijving maar voor aanvang van de cursus, en de cursist op het nieuwe tijdstip niet kan meedoen met de lessen, dan heeft de cursist het recht om de inschrijving voor aanvang van de cursus te annuleren per e-mail info@sunrisedance.nl. Als het cursusgeld al betaald was, wordt het binnen een werkweek geretourneerd per bank/giro. Vindt wijziging van de tijdstippen van de lessen plaats na aanvang van de cursus, en kan de cursist op het nieuwe tijdstip niet meedoen met de resterende lessen, dan kan de cursist per e-mail info@sunrisedance.nl voor aanvang van de eerste les op het nieuwe tijdstip, de inschrijving voor de resterende lessen annuleren. Terugbetaling van het cursusgeld geschiedt in dat geval naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

13. De redactie van www.sunrisedance.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie en inhoud aan te passen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan tijdelijke informatie op deze site of in onze nieuwsbrief. Informatie die wordt bereikt via de pagina links op websites van derden valt niet onder de verantwoordelijkheid van Sunrise Dance.

14. Cursisten worden geacht op de hoogte te zijn van mededelingen die op de website www.sunrisedance.nl worden gedaan.

15. Sunrise Dance streeft naar een gelijke bezetting man/vrouw tijdens de lessen. Wij kunnen echter geen volledig gelijke bezetting garanderen. Cursisten die zich zonder danspartner inschrijven kunnen we daarom niet garanderen dat er de volledige les met een partner gedanst kan worden.

16. In geval van een ongelijke man/vrouw verhouding is invallen alléén toegestaan voor cursisten die tijdens het zelfde lesblok bij Sunrise Dance staan ingeschreven voor een hoger of gelijk nivo van de betreffende dans en alleen met voorafgaande toestemming dan wel op voorafgaand verzoek van de docent.

17. Dansen doe je samen. Van de cursisten wordt daarom verwacht rekening met elkaar te houden en schoon en verzorgd op de lessen te verschijnen.

18. Indien door een cursist na afloop van de cursus het beoogde niveau niet behaald is, kan doorstroming naar het daaropvolgende niveau afgeraden dan wel geweigerd worden.

19. Met het deelnemen aan de lessen of de feesten van Sunrise Dance, stemt u erin toe dat er door, of in opdracht van, Sunrise Dance foto’s en videomateriaal gemaakt kan worden en dat dit materiaal eventueel gepubliceerd wordt op de website of gebruikt wordt voor bijv. reclamemateriaal.

20. Bezoek aan de door Sunrise Dance gebruikte locaties is geheel op eigen risico. Sunrise Dance en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de door Sunrise Dance gebruikte locaties.

21. Sunrise Dance en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van uw eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen, workshops en/of feesten.

22. In situaties waarin deze bepalingen niet voorzien beslist Sunrise Dance.

Wij wensen je veel dansplezier!

 

 

Sunrise Dance: de dansschool met stijl!
Creativiteit | Vertrouwen | Vakmanschap | Kwaliteit | KvK nr 37160534 | BTW nr: NL002328242B29 | T: 06 2900 5777 | E: sunrisedance@hotmail.com

Website door: JHNC